capture_copy
facebookcopyytobecopy
ĐẨY MẠNH VIỆC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH !QUYẾT TÂM XÂY DỰNG THỊ XÃ NGHI SƠN TRỞ THÀNH TRUNG TÂM KINH TẾ, ĐÔ THỊ ĐỘNG LỰC CỦA TỈNH THANH HÓA !

Nhận diện và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo tinh thần Đại hội XIII

mat_chuan 161

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là vấn đề nguyên tắc, là một trong những quan điểm cơ bản, trọng yếu, xuyên suốt, bao trùm trong hệ thống quan điểm lý luận của Đảng, liên quan trực tiếp đến hệ tư tưởng của Đảng, của chế độ xã hội chủ nghĩa. Do đó, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là vấn đề hệ trọng đầu tiên để giữ vững bản chất của một Đảng cách mạng chân chính, quyết định sự thành bại của sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

Tại Đại hội XIII, Đảng ta xác định có hai nhiệm vụ trọng tâm. Để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Đảng ta chỉ rõ: “Kiên định, vững vàng trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời không ngừng bổ sung, phát triển sáng tạo, phù hợp với thực tiễn Việt Nam”. Để đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, Đảng ta cũng nêu rõ phải “thường xuyên đấu tranh, ngăn chặn âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”. Như vậy, ở Đại hội XIII, Đảng ta tiếp tục kế thừa và phát triển quan điểm của Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII, trong đó có sự thống nhất giữa hai mặt bảo vệ và đấu tranh. Đây là hai mặt của một nhiệm vụ. Chúng có mối quan hệ chặt chẽ với nhau.

Việc nhận diện, kiểm chứng sự chống phá của các thế lực thù địch, phản động, những phần tử cơ hội, bất mãn chính trị là điều không khó. Có thể điểm qua một vài “lát cắt” sau:

Về mặt thời gian: Trước bất kỳ sự kiện chính trị lớn nào của đất nước, trước mọi vấn đề chính trị, kinh tế, xã hội,… nhiều người quan tâm, chúng đều có những chiêu bài để kích động, chống phá, không từ bất kỳ thủ đoạn nào, đặc biệt là trên không gian mạng đầy hỗn loạn, khó phân biệt thật - giả, tốt - xấu. Đó là những đợt tấn công, chống phá điên cuồng; thực tế sự hằn học, thù hận, dã tâm chống phá ấy diễn ra liên tục, thường xuyên.

Về mặt nội dung và hình thức: Trong mọi sự kiện, vấn đề, dù là phòng chống tham nhũng, công tác cán bộ hay ô nhiễm môi trường, phòng chống dịch bệnh, chúng đều đưa những luận điệu cũ, gồng mình gắng gượng bịa tạc, gán ghép, “thổi phồng” những hạn chế về sự lãnh đạo của Đảng ta, về sự nghiệp cách mạng của đất nước ta với những câu từ lố bịch, sáo rỗng. Chúng sáng tác, phát tán rất nhiều bài viết, hình ảnh, video clip thông qua nhiều con đường khác nhau, nhất là chuyển tài liệu từ nước ngoài vào, phát tán tài liệu trong nước, đăng tải các thông tin sai sự thật trên mạng xã hội…

Thâu tóm, xâu chuỗi lại, những nội dung chống phá cách mạng nước ta mà các thế lực thù địch, phản động, những phần tử cơ hội, bất mãn chính trị dày công tạo dựng có thể kể đến là:

Thứ nhất, xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Thứ hai, phủ nhận, chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng; quan điểm, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam.

Thứ ba, phủ nhận vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và xuyên tạc, bôi xấu lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Thứ tư, tuyên truyền sai lệch về công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ của Đảng ta.

Thứ năm, tung ra những thông tin xuyên tạc, bịa đặt, sai sự thật về nguyên tắc tổ chức, cán bộ, công tác nhân sự Đại hội Đảng các cấp, các nhiệm kỳ.

Thứ sáu, đẩy mạnh thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, ra sức thúc đẩy quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trên hầu khắp các lĩnh vực.

Chúng điên cuồng thực hiện sự chống phá bằng các thủ đoạn, phương cách cơ bản: (1) Lấy hiện tượng để quy kết thành bản chất; (2) Tạo ra những thông tin giả bằng nhiều cách khác nhau; (3) Lôi kéo, kích động nhiều người nhẹ dạ, cả tin, gây những mối nguy hại khó lường… Âm mưu cơ bản, lâu dài của chúng là đòi xoá bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta, xoá bỏ Điều 4 Hiến pháp đồng nghĩa với việc xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, xoá bỏ chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đó là mối họa nguy hiểm tiềm tàng, thâm độc nhất.

Các phần tử đó chính là những đối tượng có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; luôn hoài nghi, thiếu niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, vào công cuộc đổi mới đất nước; phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; có quan điểm, thái độ, lập trường tư tưởng chính trị không vững vàng, thiếu nhất quán, không kiên định, dễ dao động, bi quan, thiếu niềm tin, thoái chí, thỏa hiệp, phản bội, chống phá cách mạng, phá hoại sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc… Tóm lại, những kẻ cơ hội, bất mãn chính trị là những phần tử đã thoái hóa, biến chất, nhưng chúng rất giỏi che giấu thân phận và quan điểm, lập trường, tư tưởng chính trị của mình. Luôn lợi dụng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để mưu cầu lợi ích riêng, sẵn sàng tận dụng mọi cơ hội có thể để trục lợi, tiến thân chứ không vì tập thể, vì số đông. Họ dùng mọi thủ đoạn để “chui sâu leo cao”, để sử dụng quyền lực phục vụ cho lợi ích của cá nhân, nhóm nhỏ, chứ không bao giờ vì lợi ích tốt đẹp của tập thể, số đông, nói gì đến lợi ích của quốc gia - dân tộc.

Để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cần tập trung nỗ lực vào việc nâng cao nhận thức khoa học, bác bỏ những gì phản khoa học, giả danh khoa học trên các vấn đề cốt yếu sau đây:

Một là, luận chứng và khẳng định bản chất cách mạng, khoa học và nhân văn của chủ nghĩa Mác - Lênin, của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó bác bỏ luận điệu của kẻ thù rằng, chủ nghĩa Mác - Lênin là lỗi thời, là phá sản, là đã cáo chung cùng với sự cáo chung của chủ nghĩa xã hội, tư tưởng Hồ Chí Minh là “bản sao” của chủ nghĩa Mác - Lênin. Sự lựa chọn con đường của Hồ Chí Minh là sai lầm, là sự nhầm đường của Việt Nam, phải theo một lý luận khác, con đường khác thực chất là đưa Việt Nam vào quỹ đạo của chủ nghĩa tư bản.

Hai là, luận chứng và khẳng định sứ mệnh và trách nhiệm lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với dân tộc và Nhân dân chống lại sự xuyên tạc thâm độc của kẻ thù muốn hạ thấp, phủ nhận vai trò của Đảng, tấn công vào địa vị duy nhất cầm quyền của Đảng, coi Đảng là có tham vọng quyền lực, độc đoán, chuyên chế, độc tài, kìm hãm tự do, dân chủ, cản trở phát triển Việt Nam tới văn minh, hiện đại theo trào lưu thế giới tiên tiến mà Mỹ và hệ giá trị Mỹ là tiêu biểu. Đây là sự cố tình xuyên tạc sự thật lịch sử, kích động và mị dân, nhất là tiêm nhiễm nọc độc vào lớp trẻ, trong thanh niên sinh viên, trí thức, văn nghệ sĩ trẻ. Chúng cố tình che giấu sự thật về Đảng lãnh đạo, cầm quyền là chính danh, chính đáng và xứng đáng theo sự ủy thác của dân tộc và Nhân dân, là hợp hiến, hợp pháp. Chúng thổi phồng những khuyết điểm, xuyên tạc nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đây là mắt xích xung yếu trong nhận thức và hành động của chúng ta hiện nay.

Ba là, phải luận chứng khoa học để làm sáng tỏ lý luận chủ nghĩa xã hội Việt Nam, lý luận đổi mới, hội nhập, phát triển, hiện đại hóa Việt Nam trong thế kỷ XXI. Từ đó củng cố niềm tin khoa học trong Đảng, trong dân về tính tất yếu lịch sử, bản chất ưu việt, triển vọng tốt đẹp của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, chủ động tiến công, bác bỏ mọi âm mưu thâm độc của kẻ thù muốn Đảng ta, Nhân dân ta từ bỏ lý tưởng, mục tiêu chủ nghĩa xã hội, đi theo chủ nghĩa tư bản phương Tây theo các nước tư bản chủ nghĩa phương Tây. Chúng ta cần đặc biệt khai thác giá trị, sức sống, ý nghĩa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về chủ đề quan trọng này.

Bốn là, vạch trần và bác bỏ những sự ngụy tạo, giả dối mà kẻ thù rêu rao hiện nay, muốn phủ nhận các giá trị văn hóa tinh thần, truyền thống đạo đức, cho rằng, trong thời đại chuyển đổi số, cách mạng công nghiệp 4.0, không cần hệ tư tưởng, giải thể ý thức hệ để hòa nhập, hội nhập, không có rào cản. Đây lại là một thủ đoạn thâm độc khác và vô cùng nguy hiểm, rất dễ thâm nhập vào lớp trẻ và trong nhiều giai tầng xã hội. Đề cao lợi ích vật chất, tuyên truyền lối sống hưởng thụ, cuối cùng vẫn là phủ nhận chủ nghĩa xã hội. Phải khẳng định các giá trị tinh thần, phải coi trọng đạo đức và văn hóa, phải giữ vững niềm tin để xã hội, con người không chệch hướng, ngăn chặn sự phát triển xấu, hoang dã, bản năng, phản phát triển.

Năm là, vạch trần thủ đoạn ly gián giữa Đảng với Nhân dân và Quân đội, sự xuyên tạc tình hình phát triển của xã hội trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Chính là chủ nghĩa yêu nước, truyền thống nhân nghĩa của dân tộc ta, phẩm chất tốt đẹp của con người Việt Nam đã là sức mạnh và động lực giúp cho Việt Nam vượt qua thảm họa, tất cả vì cuộc sống hạnh phúc của nhân dân, tạo nên sức sống, đà tăng trưởng khởi sắc của Việt Nam.

ThS. Lê Đình Tư - Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa

Liên kết trang
congdientutinhgia
aitingnivn
nguoilambaothanhhoa
thanhhoanew
truyenhinhthanhhoa

                   
  TRUNG TÂM VĂN HÓA - THÔNG TIN - THỂ THAO & DU LỊCH THỊ XÃ NGHI SƠN
- Giấy phép xuất bản số 05/GP-TTĐT ngày 10 tháng 8 năm 2021
- Chịu trách nhiệm nội dung: Cao Văn Lâm, Điện thoại 02372826888 - 0962381222
- Địa chỉ: Thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa
- Email: truyenthanhtinhgia@gmail.com
- Ghi rõ nguồn "tinhgia.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này